Hlavní navigace

 • O nás|
 • Služby|
 • Reference|
 • Kontakty
 • Vedlejší navigace


  Stavby a svařování

  • Technická zařízení staveb a inženýrské sítě
  • Technická zařízení budov
  • Ocelové konstrukce
  • Další typy staveb

  Kvalifikační kurzy a zkoušky

  • Kursy a zkoušky svářečů
  • Kursy a zkoušky pro montáže a opravy PZ
  • Kursy a zkoušky izolatérů
  • Další rekvalifikace

  Technické poradenství

  • Poradenství v oblasti svařování kovů a plastů
  • Provádění svářečského dozoru a NDT
  • Poradenství při certifikaci dle ISO 3834 a EN 1090

  Zákonná prohlášení

  ESK Group CZ s.r.o. se zavázala k dodržování veřejných pravidel zákonných prohlášení na svých webových stránkách. ESK Group CZ s.r.o. a spolupracující společnosti budou i nadále webové stránky rozvíjet v duchu těchto prohlášení.

  Odpovědnost za zveřejňované údaje

  ESK Group CZ s.r.o. (dále jen Provozovatel) neodpovídá za škody způsobené používáním dat nebo služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto serveru nebo služeb využívajících data nebo služby tohoto serveru. Používání takových dat nebo služeb znamená automatický souhlas s tímto vymezením odpovědnosti. Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím tohoto serveru mají pouze informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení. Všechny informace zpřístupňované prostřednictvím tohoto WWW serveru zůstávají majetkem Provozovatele.
  Při poskytnutím některých osobních údajů uživatele, se Provozovatel zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, jíž se údaje týkají.

  PDF

  Na našem serveru jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF. Je to proto, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, takže doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné si zdarma stáhnout Acrobat Reader .

  Aktuálnost portálu

  Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto Portálu byly aktuální, a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. I přesto Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu. Informace uveřejňované na Portálu jsou základní informace o nabídce produktů, služeb a aktivit Provozovatele, které mají obecný informativní charakter. Pro úplné a nejaktuálnější informace o specifických produktech, službách a aktivitách Provozovatele kontaktujte prosím vždy Zákaznické centrum Provozovatele.
  Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

  Odpovědnost za obsah

  Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici pro užívání na internetových stránkách v rámci Portálu. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah, k němuž pouze zprostředkovává přístup. Provozovatel dále není odpovědný za cizí obsah umístěný v rámci Portálu, pokud mu tento obsah není znám, nebo pokud pro něj není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit.
  Provozovatel tedy zejména nenese žádnou odpovědnost za:

  Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele. Zejména je oprávněn odstranit klamavý a nepravdivý obsah, obsah zasahující do práv a oprávněných zájmů třetích osob, obsah který je proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, nebo pohlaví, nebo který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání.

  Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto Portálu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

  Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  Závěrečná ustanovení

  Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Pravidel do zápatí internetových stránek Provozovatele přístupných z Portálu.
  Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Pravidel upozorněním na internetových stránkách Portálu. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat.

  v Děčíně 1. 4. 2009 ESK Group CZ s. r. o.